Skip links

02 Arkitekttjänster

Arkitekttjänster & Arbetsmetod

Projektering av enfamiljshus, villa – Kontor, butik & restaurang.
Utredningar – A-ritningar, 3D modellering – Nybyggnation, Ombyggnad

För oss arkitektur handlar om att uppnå en helhet i både liten och stor skala – allt från enskilda byggnadsverk till större urbana områden.

Kontor, butik & restaurang

Med stort personligt engagemang utför vi uppdrag åt både företag och privatpersoner. I vår roll som arkitekter ingår att råda våra kunder vid olika åtgärder, se till att kundens önskemål speglas i alla steg samt fastställa kundens behov på våra ritningar.

Våra arkitekttjänster omfattar bl.a. att utreda förutsättningarna för projektet och med utgångspunkt från de i arkitektprogrammet angivna kraven, redovisa alternativa lösningar – från grundläggande gestaltning och skisser till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Här ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar samt visualiseringar.

Enfamiljshus, villa, trähus

Vi hjälper dig gärna, som privatperson, om du planerar att bygga en ny villa eller göra en större ombyggnad av ditt hem.

Vårt företag, A3D-Projektering, har stor erfarenhet av olika sorters nybyggnader, tillbyggnader och påbyggnader runt om i Stockholm, för vilka vi skissat fram olika lösningar och senare framgångsrikt sökt bygglov för.

I vårt erbjudande ingår ett kostnadsfritt besök där vi kan tala om dina behov och önskemål, ta del av underlaget samt bilda oss en uppfattning om ditt projekt.

Vår arbetsprocess i korthet

Arkitektprogram

I vår arbetsprocess ingår, som första stadie, att utreda förutsättningarna för projektet och samla alla underlag inför beslut om projektering. Som en del av programarbetet utförs en inventering av befintliga förhållanden:

  1. Byggnadsinventering – att lyfta fram arkitektoniska och andra kulturhistoriska värden.
  2. Byggnadsprogram – att utreda de grundläggande funktionella och tekniska förutsättningarna för genomförandet av projektet. Krav med avseende på funktioner, samband, areabehov, tekniska system och gestaltning (arkitektonisk utformning), ekonomiska styrramar samt förutsättningar beträffande tid/färdigställande.

Förslagshandlingar

Med utgångspunkt från de i arkitektprogrammet angivna kraven och förutsättningarna redovisa alternativa lösningar.

Vid skissarbete kommer vi att bygga en modell som samlar alla data 3-dimensionellt. Resultatet blir ett omarbetad förslag som vi givetvis kommer att diskutera tillsammans med er så att ni kan känna er helt nöjda.

Bygglovshandlingar

Bygglovshandlingar – vi redovisar en definitiv utformning av byggnaden med hänsyn tagen till arkitektprogrammets alla delar.

Samtidigt kommer vi att se till att myndigheternas krav uppfylls enligt plan- och bygglagen inför bygglovsansökan.

Bygghandlingar

Mängden av handlingar varierar starkt beroende på projektets art och omfattning. Uppdragets omfattning kan fastställas efter överenskommelse.

– Först utför vi en förfrågningsunderlaget som utgör den dokumentation man behöver för att få fram en budget och bättre kontroll över den totala kostnaden för ett byggnadsprojekt. Förfrågningsunderlaget ska skickas till olika leverantörer som lämnar anbud på arbete, material och anläggningar.

– Sedan utför vi de nödvändiga bygghandlingarna beroende på överenskommelse. Här hjälper vi med att ta fram en komplett bygghandling med detaljerade beskrivningar av byggdelar, material, produkter och färgsättning.  Byggaren bygger sedan efter bygghandlingarna (arbetsritningar).

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag